ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношения между ХОБИ КЛЪСТЪР ЕООД, гр. София, ул. Битоля № 2, бл. 4, ап. 11, ЕИК: 203182923, представлявано от Енчо Москов, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ на електронния магазин www.mangaplanet.bg, наричан по-долу ОНЛАЙН МАГАЗИН.

ВАЖНО! Преди да започнете да използвате нашите услуги, моля да се запознаете внимателно с условията за ползване на сайта, описани по долу. Посещението на този сайт е обект на споменатите условия, включва изричното ви съгласие и представлява пълно споразумение между страните: ХОБИ КЛЪСТЪР ЕООД и ПОЛЗВАТЕЛ.

Общите условия се прилагат във взаимоотношенията между Вас/ПОЛЗВАТЕЛ/ и ХОБИ КЛЪСТЪР ЕООД, регламентират ползването на сайта и са приложими към всички поръчки, направени чрез нашия уебсайт (www.mangaplanet.bg). Моля, запознайте се с тях, защото с използването на сайта, ще считаме, че сте изразили своето съгласие с Общите условия и сте обвързани от правата и задълженията, регламентирани в тях.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия:

  1. Наименование: Хоби Клъстър ЕООД

  2. Постоянен адрес: гр. София, ул. Битоля № 2, бл. 4, ап. 11

  3. Данни за кореспонденция:

  • Телефон: +395 883 471 502; +359 886 171 156

  • E-mail: admin@mangapanet.bg; bg@gmail.com

  • Вписване в търговски регистър: ЕИК: 203182923

ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се задължават да не използват уебсайта за изпращане или приемане на каквито и да е материали с противозаконно, порнографско, неприлично, вулгарно или религиозно некоректно съдържание.

Забранено е на страниците на уебсайта да се публикуват, изпращат или приемат материали със съдържание, което би оскърбило, малтретирало, опозорило, оклеветило или застрашило личността на друго лице.

Забранено е на страниците на уебсайта, да се публикуват, изпращат или приемат материали, които установяват, окуражават или подстрекават поведение, което съставлява престъпление, би ангажирало гражданска или наказателна отговорност или до нарушаване на закона по друг начин.

В случай, че бъде публикувано такова, ДОСТАВЧИКЪТ има правото и задължението да го премахне без предупреждение.

ДОСТАВЧИКЪТ предупреждава, че информацията, услугите и стоките изложени на онлайн магазина www.mangaplanet.bg са предназначени за най-широка публика. Сделки се извършват от дееспособни лица, които имат навършени 18 години. Поради естеството на електронната търговия, ДОСТАВЧИКЪТ не може да удостовери възрастта на лицето, сключило сделката. Родителите носят отговорност за определянето на материали и услуги от техните деца.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОНЛАЙН МАГАЗИН

ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на онлайн магазина на www.mangaplanet.bg се задължават да предоставят вярна, точна и актуална информация при регистрация. Ползвателят има право да променя личните си данни, като съобразява условията, регламентирани в настоящите Общи условия.

При необходимост ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава своевременно да актуализира личните си данни. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на сделки поради несъответствие, грешка или невярност на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Името и паролата на акаунта на ПОЛЗВАТЕЛЯ се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ по време на регистрацията. С попълването на данните си и завършване на регистрацията, с натискане на бутона “Регистрация”, ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава изпълнената от ПОЛЗВАТЕЛЯТ регистрация, чрез електронно писмо изпратено на e-mail адреса, посочен по Ползвателя по време на регистрацията

Със създаването на акаунт, възникват договорни отношения между ПОЛЗВАТЕЛЯ и Доставчика.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ДОСТАВЧИКЪТ е регистриран Администратор на лични данни в Комисия за защита на личните данни. Прилага мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.

ДОСТАВЧИКЪТ има задължение да не разкрива на трети лица лични данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато:

  • ДОСТАВЧИКЪТ има задължение по силата на правна норма да предостави данните на съответните държавни органи;

  • когато такава е надлежно изискана от държавни органи по съответния ред;

  • когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ е дал изрично съгласието си за разкриване на данните,

  • както и когато това е необходимо с цел изпълнение на договорните задължения – индивидуализиране и доставка на закупената стока.

ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право на достъп и на поправка на личните си данни, обработвани от ДОСТАВЧИКА, включително да иска изтриването и актуализирането им, да забрани представянето им на трети лица и др., при условията и по реда на глава V от Закона за защита на личните данни.

ДОСТАВЧИКЪТ използва напреднали технологии, за да предпази цялата информация, която минава през сайта от неоторизиран достъп. Въпреки строгите мерки за сигурност, които взима, както и поради факта, че не е възможо да упражнява контрол върху сигурността в интернет като цяло, ДОСТАВЧИКЪТ не може напълно да гарантира, че няма или не е възможен неоторизиран достъп до данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ нито, че информация няма да бъде предоставена в случай, който не е споменат в общите условия, не по вина на ДОСТАВЧИКА.

С предоставянето на личните си данни при регистрация в онлайн магазина и на уебсайта www.mangaplanet.bg, ПОЛЗВАТЕЛЯ се съгласява да получава съобщения по е- mail относно търговски предложения, промоции, новини и организирането на събития и кампании с маркетингова цел, предоставяни от ДОСТАВЧИКА.

ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не предоставя личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ на трети лица за рекламни или промоционални цели.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Онлайн магазинът на ХОБИ КЛЪСТЪР ЕООД, достъпен на интернет адрес www.mangaplanet.bg, е електронен магазин, чрез който ПОЛЗВАТЕЛИТЕ могат да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки.

На страниците на онлайн магазина, ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност да извършват регистрация и да създават профил за преглеждане на онлайн магазина, както и да използват допълнителните услуги за предоставяне на информация относно стоките.

ПОЛЗВАТЕЛИТЕ могат да извършват електронни изявления относно сключването и/или изпълнението на договори с ДОСТАВЧИКА, посредством интерфейса на онлайн магазина.

На уебстраниците на онлайн магазина, ПОЛЗВАТЕЛИТЕ могат да получават информация относно нови и/или промоционални стоки от онлайн магазина.

На уебстраниците на онлайн магазина, ПОЛЗВАТЕЛИТЕ могат да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставки.

ПОЛЗВАТЕЛИТЕ правят заявка за закупуване на стоките, представени в онлайн магазина, като ги индивидуализират по количество и качество. С оглед извършената заявка ДОСТАВЧИКЪТ прехвърля собствеността върху избраната стока, определена от договора за покупко-продажба, сключен на уебстраниците на онлайн магазина и доставя същата на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ адрес за доставка.

ДОСТАВЧИКЪТ има правото да възложи изпълнението на доставката на подизпълнител.

Доставката е за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

ДОСТАВЧИКЪТ изпълнява договор за покупко-продажба на стоките от онлайн магазина, като гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите добри търговски практики, правата на потребителите.,.

ПОЛЗВАТЕЛЯ се задължава да заплаща възнаграждение на Доставчика, за доставяните стоки съгласно условията на договора за покупко-продажба, сключен на уебстраниците на онлайн магазина.

ЦЕНИ

ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото да променя всички цени на стоките, изложени в електронния магазин по свое усмотрение, по всяко време без да се задължава предварително да уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ.

ПОЛЗВАТЕЛЯ се задължава да заплати цената на стоката посочена в момента на покупката, независимо дали настоящата цена на стоката е по-ниска или по-висока.

В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не може да достави заявената стока по причини за които той отговаря и/или в случай на допуснати грешки – доставена е непоръчана стока, или на друг адрес, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява депозирани и/или платени суми от ползвателя, ако има такива и се задължава да приеме обратно доставената стока, в случай, че има такава за своя сметка.

ПЛАЩАНЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ

Онлайн магазинът на ДОСТАВЧИКЪТ работи с плащане в брой на представител на ДОСТАВЧИКА или чрез наложен платеж на представител на подизпълнителя на поръчката, в зависимост от начина на доставка, посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Цената за доставка се определя отделно и изрично от цената на стоките. Цената на доставката е за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

ДОСТАВКА

ДОСТАВЧИКЪТ изпълнява доставката по начина и в срока посочени от ПОЛЗВАТЕЛЯ, на цената, определена в момента на сключване на сделката.

За момент на сключване на сделката се счита получаването на потвърждението за направената от ПОЛЗВАТЕЛЯ поръчка.

ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото да променя срока за доставка с до 7 дни, без да е необходимо да се консултира с ПОЛЗВАТЕЛЯ.

ДОСТАВЧИКЪТ има правото да променя срока за доставка с повече от 7 дни, но само при изрично съгласие на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката, без да е необходимо да се консултира с ПОЛЗВАТЕЛЯ, но само в случаите, че това не променя цената, срока или начина на доставката.

ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат право да върнат една или повече от поръчаните стоки в срок от 7 дни от получаването на поръчката, освен в случай, че стоката е книга или графичен роман на хартиен носител. В този случай стоката не подлежи на връщане, ако вече е напуснала склада на ДОСТАВЧИКА. Поръчки, които не са напуснали склада могат да бъдат анулиране чрез електронно писмо или телефонно обаждане.

При наложен платеж ползвателите могат да не приемат доставената стока, но се задължават да покрият разноските по доставка и/или връщане на стоката.

Книгите и графичните романи, получени и приети от ползвателите подлежат на връщане в случай на дефекти или недостатъци, които възпрепятстват възприемането на смисловата цялост на текста или са нарушили техния външен вид – пропуснати, бели, обърнати или разбъркани страници, скъсани корици.

В случай, че стоката е с ненарушена опаковка, по начин, който не позволява нейното използване, Ползватеят може да се възползва от правата по чл. 50 от Закона за защита на потребителите – от отказ от закупена стока. Разходите за връщане на стоката обратно на ДОСТАВЧИКА в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ. Връщането на стоката следва да бъде извършено от ползвателя без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която е информирал ДОСТАВЧИКА за своето решение за отказ от настоящия договор.

Задължително условие при връщането на стоката, е тя да е с ненарушена опаковка, цялост, търговски вид и да е съхранена по начин, който не позволява нейото използване (копиране, прочитане, снимане и пр. възпоризвеждане). В случай на нарушаване на опаковката, което не е по вина на ДОСТАВЧИКА и/или куриера, установено с отбелзване върху стоковата разписка при доставката, отказ от сделката не се приема с оглед характера на стоката – книги, периодични издания, печатни произведения, които се консумират/използват с прочитането, копирането им.

При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени на уебсайта, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява платената за стоката от Ползвателя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката. съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.

ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото да променя настоящите общи условия както и когато намери за добре.Съветваме Ви да следите Общите условия, поставени на страницата на ХОБИ КЛЪСТЪР ЕООД, като сами следите за тяхната актуализация. В договорните ни отношения се прилагат тези Общи условия, действали към момента на потвърждаване на направената заявка.

ПОЛЗВАТЕЛЯ се съгласява, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА, относно промени в общите условия, ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОЛЗВАТЕЛЯ при регистрацията. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че електронните писма изпратени по реда на тези общи условия не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да изпълни всички договори за покупко-продажба съгласно общите условия в момента на сключване на договора, независимо от каквито и да е било промени на общите условия в последствие.

ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези общи условия, заедно с всички допълнения и изменения в тях на адрес www.mangaplanet.bg.

ОТГОВОРНОСТ

ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ. Доставчикът може по свое усмотрение и по всяко време да премахне всеки материал, изпратен от Ползвател.

ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи произтичащи или свързани с достъпа на ПОЛЗВАТЕЛЯ до ползването на уебсайта.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Запазваме си правото да откажем регистрацията на нов ПОЛЗВАТЕЛ или да прекратим или закрием потребителски акаунт по всяко време и по собствена преценка и си запазваме правото да прекратим Вашия достъп до част или всички наши услуги, при констатирани нарушения на настоящите Общи условия, както и в случай, че преценим, че нарушавате действащи към момента на прекратяването нормативни разпоредби, изисквания и правила, добри търговски практики, в случай на зловредни действия към сайта на ХОБИ КЛЪСТЪР ЕООД или негови потребители.

За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези общи условия, се прилагат законите на Република България.

Всички спорове, отнасящи се до тези общи условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, ще бъдат разрешавани от компетентния съд.